homeนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 11
person
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 11

ผู้สอน
นางสาว สุภาวดี สุวรรณไตรย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 11

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12063

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา  เทคโนโลยยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)