นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 11

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา  เทคโนโลยยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS