441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบ การวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ