home441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)
person
441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

ผู้สอน
ดร. วรพจน์ ปานรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12064

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดและหลักการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบ การวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)