homeจิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น (เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
personperson_add
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น (เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น (เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12067

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)