ฟิสิกส์ทั่วไป

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) รหัส 754121