homeสถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(141303)
personperson_add
สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(141303)

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(141303)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12073

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)