homeสถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(141303)
person
สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(141303)

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(141303)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12073

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)