ชว 220 สัตววิทยา (BI 220 Zoology)_1/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

คุณลักษณะโครงสร้าง กำเนิดและการจัดลำดับของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และวิวัฒนาการของสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ การดำรงชีพของสัตว์ โครงสร้าง หน้าที่และการทำงานระบบอวัยวะต่างๆ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจัดหมวดหมู่และการจำแนกของอาณาจักรสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์