เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4132101Z เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต [Sec.01 : จ6-9], 1/57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

4132101Z เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

         หลักพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล โปรโตคอลและสถาปัตยกรรม การส่งข้อมูล ตัวกลางในการสื่อสาร การเข้าและถอดสัญญาณ รูปแบบการสื่อสารข้อมูล การควบคุมเชื่อมโยงข้อมูล การมัลติเพล็ก เซอร์กิตสวิตชิ่งและแพ็คเก็ตสวิตชิ่ง เทคโนโลยีระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย