home441-424 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
personperson_add
441-424 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

ผู้สอน
ดร. วรพจน์ ปานรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
441-424 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12084

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีในการพัฒนาองค์การ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การการประเมินผลการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์การไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)