ผู้สอน
ดร. วรพจน์ ปานรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-424 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12084

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีในการพัฒนาองค์การ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การการประเมินผลการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์การไทย