home441-424 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
person
441-424 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

ผู้สอน
ดร. วรพจน์ ปานรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-424 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12084

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีในการพัฒนาองค์การ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การการประเมินผลการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์การไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)