ชั้นปีที่ ๔ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

ธรรมรัต อริยธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง  รายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ