เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการโรงเชือด 206309

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของมัดกล้ามเนื้อ ไขมันและกระดูกของ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้อง การประเมินคุณภาพสัตว์เพื่อส่งโรงฆ่า ขั้นตอนการฆ่าและการตัดแต่งซาก การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของกล้ามเนื้อ การประเมินคุณภาพซากและเกรดสัตว์ หลักสุขาภิบาลและสาธารณสุข กฎหมายและข้อบังคับ การตลาด ทฤษฏีและหลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ คุณค่าทางโภชนาการเนื้อสัตว์ หลักการประกอบอาหารจากชิ้นเนื้อสัตว์