homeวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการโรงเชือด 206309
personperson_add
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการโรงเชือด 206309

ผู้สอน
ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการโรงเชือด 206309

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12101

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของมัดกล้ามเนื้อ ไขมันและกระดูกของ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้อง การประเมินคุณภาพสัตว์เพื่อส่งโรงฆ่า ขั้นตอนการฆ่าและการตัดแต่งซาก การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของกล้ามเนื้อ การประเมินคุณภาพซากและเกรดสัตว์ หลักสุขาภิบาลและสาธารณสุข กฎหมายและข้อบังคับ การตลาด ทฤษฏีและหลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ คุณค่าทางโภชนาการเนื้อสัตว์ หลักการประกอบอาหารจากชิ้นเนื้อสัตว์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)