เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการวิสาหกิจชุมชน (2/2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะและประเภทของวิสาหกิจชุมชน ทุนในชุมชน การจัดทำแผนชุมชน การเชื่อมโยงการจัดการทุนของชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาค

Characteristics and types of community enterprise, community capital, community plan making, relations between capital management and community enterprise, community welfare making, community enterprise network and macro level economic