homeการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2557)
person
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2557)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2557)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12105

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)