การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป