เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป