เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สหกิจศึกษา สัตวศาสตร์ 102499

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย

มหาวิทยาลัยพะเยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับ การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง