สหกิจศึกษา สัตวศาสตร์ 102499

วัชระ แลน้อย

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับ การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง