วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 4100103 1/2557 กลุ่ม 04

คำอธิบายชั้นเรียน

.