ปกจท1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

กัลยา รัตนศิวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขา การจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1

จันทร์ 8.30-12.30 COM2