BIT1/1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กัลยา รัตนศิวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง ปสสท 1/1 

พฤหัสบดี เวลา 12.30-15.30 ห้อง COM1