BIT1/2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กัลยา รัตนศิวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง ปสสท 1/2

พุธ เวลา 13.30-16.30 ห้อง COM1