การบริหารจัดการชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์