การบริหารจัดการชั้นเรียน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์