homeED 5800 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.06) ... ภาคเรียนที่ 1/2557
personperson_add
ED 5800 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.06) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED 5800 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.06) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12121

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในระหว่างเรียน การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอนในสถานการณ์ทดลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่่่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)