homeED 5800 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.06) ... ภาคเรียนที่ 1/2557
person
ED 5800 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.06) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5800 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.06) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12121

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในระหว่างเรียน การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอนในสถานการณ์ทดลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่่่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)