เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 5800 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.06) ... ภาคเรียนที่ 1/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในระหว่างเรียน การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอนในสถานการณ์ทดลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่่่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ