การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด หลักการ เป้าหมาย ความสำคัญขอการจัดการชั้นเรียน