homeการจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management)
person
การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management)

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12123

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิด หลักการ เป้าหมาย ความสำคัญขอการจัดการชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)