การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด หลักการ เป้าหมาย ความสำคัญขอการจัดการชั้นเรียน