เทคโนโลยีเชิงวัตถุ

คำอธิบายชั้นเรียน


คำอธิบายรายวิชา
นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ออบเจ็คต์ คลาส เอ็นแคปซูเลชั่น อินเฮอร์ริแทนซ์และโพลิมอร์ฟิซึม การออกแบบเชิงวัตถุ แนวความคิดและเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ รูปแบบจำลองความสัมพันธ์ของวัตถุ รูปแบบจำลองพฤติกรรมของวัตถุ วิธีและเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ