ผู้สอน
นาย กฤตภาค บูรณวิทย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

206308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12133

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ประชากร ลักษณะทางคุณภาพและปริมาณ หลักการคัดเลือกพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ และการประยุกต์หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Principle of animal breeding, population genetics, qualitative and quantitative trait, principles of animal selection and mating, economic animal breeding, mathematical and statistical applications for animal breeding