home206308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
personperson_add
206308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)

ผู้สอน
นาย กฤตภาค บูรณวิทย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
206308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12133

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ประชากร ลักษณะทางคุณภาพและปริมาณ หลักการคัดเลือกพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ และการประยุกต์หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Principle of animal breeding, population genetics, qualitative and quantitative trait, principles of animal selection and mating, economic animal breeding, mathematical and statistical applications for animal breeding


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)