เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

206308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ประชากร ลักษณะทางคุณภาพและปริมาณ หลักการคัดเลือกพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ และการประยุกต์หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Principle of animal breeding, population genetics, qualitative and quantitative trait, principles of animal selection and mating, economic animal breeding, mathematical and statistical applications for animal breeding