homeภมูิปัญญาท้องถิ่น
personperson_add
ภมูิปัญญาท้องถิ่น

ผู้สอน
นายจำลอง ศรีจำรัส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภมูิปัญญาท้องถิ่น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12134

สถานศึกษา
การศึกษาตามอัธยาศัยตำบลขุนทะเล

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)