ภมูิปัญญาท้องถิ่น

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น