homeICT 4/14
person
ICT 4/14

ผู้สอน
ปริญญา อันภักดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ICT 4/14

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12135

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และบอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโปรแกรมภาษาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมของงาน

ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ

ที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน หรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)