เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ICT 4/14

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และบอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโปรแกรมภาษาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมของงาน

ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ

ที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน หรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ