homeICT 4/14
personperson_add
ICT 4/14

ผู้สอน
person
ปริญญา อันภักดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ICT 4/14

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12135

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และบอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโปรแกรมภาษาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมของงาน

ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ

ที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน หรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)