สาขาวิชาการบัญชี

สิรภพ ชาวกระเดียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนระดับ ปวส. การบัญชี ภาคสมทบ