สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สิรภพ ชาวกระเดียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ