คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา