คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วณิชยา องศารา

โรงเรียนวัดหัวอิฐ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา