เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ทน 251คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อการสอน (Computer for Media Production)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อตัดต่อภาพในงานการผลิตสื่อ โทรทัศน์ศึกษา การตกแต่งภาพถ่าย การผลิตรายการวิทยุ รวมทั้งการผลิตสื่อประเภทอื่นๆ ตลอดจนการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถตกแต่งสื่อให้สวยงาม และการทำเทคนิคพิเศษเพื่อให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจ