การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557

ชาญณรงค์ แผนพุทธา

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557