เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาบังคับก่อนเรียน : IT1205  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษากระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีเนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบของรบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอียดซอฟต์แวร์ ได้แก่การนำเข้า การแสดงผล การประมวลผล ออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูลและฐานข้อมูล การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความต้องการระบบและนำเสอนผลการวิเคราะห์และออกแบบ การฝึกปฎิบัติ ใช้กรณีศึกษาเพื่อทำการวิเคราห์ ออกแบบ จัดสร้างต้นแบบ โดยใช้วิธีการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและใช้เครื่องมือช่วยในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม