ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนระดับ ม.3 เทอม 1 วิชาคอมพิวเตอรื