homeง 22102 การงานอาชีพ 4
personperson_add
ง 22102 การงานอาชีพ 4

ผู้สอน
person
นาย โชคชัย อาษาสนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 22102 การงานอาชีพ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1215

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

                       งานช่างพื้นฐานเป็นงานที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง  และเป็นงานที่ใช้ในชีวิต ประจำวันงานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  แก้ไข อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรู้ถึงสาเหตุที่อาจเกิดอุบัติเหตุ  และรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)