เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 22102 การงานอาชีพ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                       งานช่างพื้นฐานเป็นงานที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง  และเป็นงานที่ใช้ในชีวิต ประจำวันงานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  แก้ไข อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรู้ถึงสาเหตุที่อาจเกิดอุบัติเหตุ  และรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้