homeง 22102 การงานอาชีพ 4
person
ง 22102 การงานอาชีพ 4

ผู้สอน
นาย โชคชัย อาษาสนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 22102 การงานอาชีพ 4

Class ID
1215

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

                       งานช่างพื้นฐานเป็นงานที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง  และเป็นงานที่ใช้ในชีวิต ประจำวันงานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  แก้ไข อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรู้ถึงสาเหตุที่อาจเกิดอุบัติเหตุ  และรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)