ง 22102 การงานอาชีพ 4


ผู้สอน
นาย โชคชัย อาษาสนา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 22102 การงานอาชีพ 4

รหัสวิชา
1215

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

                       งานช่างพื้นฐานเป็นงานที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง  และเป็นงานที่ใช้ในชีวิต ประจำวันงานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  แก้ไข อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรู้ถึงสาเหตุที่อาจเกิดอุบัติเหตุ  และรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books