home141422 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์
person
141422 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์

ผู้สอน
นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
141422 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12151

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เน้นการเรียนการสอนเกียวกับเทคนิคและกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ การนำข้อเสนอแนะในงานวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับการพัฒนาปัจเจกบุคคลและชุมชน การสร้างชุดฝึกอบรบ การจัดทำและการประเมินการฝึกอบรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)