home141422 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์
personperson_add
141422 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์

ผู้สอน
นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
141422 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12151

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นการเรียนการสอนเกียวกับเทคนิคและกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ การนำข้อเสนอแนะในงานวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับการพัฒนาปัจเจกบุคคลและชุมชน การสร้างชุดฝึกอบรบ การจัดทำและการประเมินการฝึกอบรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)