เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141422 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เน้นการเรียนการสอนเกียวกับเทคนิคและกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ การนำข้อเสนอแนะในงานวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับการพัฒนาปัจเจกบุคคลและชุมชน การสร้างชุดฝึกอบรบ การจัดทำและการประเมินการฝึกอบรม