141422 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นการเรียนการสอนเกียวกับเทคนิคและกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ การนำข้อเสนอแนะในงานวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับการพัฒนาปัจเจกบุคคลและชุมชน การสร้างชุดฝึกอบรบ การจัดทำและการประเมินการฝึกอบรม