ชั้นประถมศึกษา ปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

2. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.1/2 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์สารสนเทศได้