เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (มัธยมศึกษาปีที่4-6)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เดชา ชูศรีแก้ว

โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้

- องค์ประกอนบของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลบุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ผู้เรียนอธิบายองค์แระกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

- การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม และหน่วยคำนวณและตรรกะ การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่าง ๆ จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส