คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (มัธยมศึกษาปีที่4-6)

เดชา ชูศรีแก้ว

โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้

- องค์ประกอนบของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลบุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ผู้เรียนอธิบายองค์แระกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

- การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม และหน่วยคำนวณและตรรกะ การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่าง ๆ จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส