homeคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (มัธยมศึกษาปีที่4-6)
person
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (มัธยมศึกษาปีที่4-6)

ผู้สอน
นาย เดชา ชูศรีแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (มัธยมศึกษาปีที่4-6)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12157

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้

- องค์ประกอนบของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลบุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ผู้เรียนอธิบายองค์แระกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

- การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม และหน่วยคำนวณและตรรกะ การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่าง ๆ จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)