ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ