ชุมนุมการงานสู่อาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการทำงานเพื่อนำไปประกอบอาชีพ