ชุมนุมการงานสู่อาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการทำงานเพื่อนำไปประกอบอาชีพ