6101404 คอมพิวเตอร์กราฟิก (วันศุกร์ บ่าย-1-57)

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows and Clipping 3D,

3D Clipping Hidden Surface and Lines, Curves Shading และ การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)