เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2