เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIT 3275 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร การนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารองค์กร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากกรณีศึกษา นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศด้านองค์การ บุคลากร และงบประมาณและเวลา