BIT 3275 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร การนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารองค์กร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากกรณีศึกษา นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศด้านองค์การ บุคลากร และงบประมาณและเวลา