homeBIT 3338 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
person
BIT 3338 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ

ผู้สอน
Yotaka Seesaiprai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIT 3338 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12176

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผน การศึกษาความต้องการของซอฟต์แวร์ เทคนิคสำหรับการออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีต่างๆ การออกแบบโปรแกรม เครื่องมือสำหรับการออกแบบโปรแกรม การจัดทำเอกสาร การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)