เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIT 3338 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผน การศึกษาความต้องการของซอฟต์แวร์ เทคนิคสำหรับการออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีต่างๆ การออกแบบโปรแกรม เครื่องมือสำหรับการออกแบบโปรแกรม การจัดทำเอกสาร การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์