เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BUA 1107 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานด้านเอกสาร งานด้านการนำเสนอ งานด้านการคำนวณ และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ