54-2 การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม (อาทิตย์บ่าย 1218)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม (อาทิตย์บ่าย 1218)