คม 324

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาเคมีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคม 324 ปฏิบัติการชีวเคมี