คม 324

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาเคมีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคม 324 ปฏิบัติการชีวเคมี