home4112478 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/57
person
4112478 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/57

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4112478 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12183

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)