4112478 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ