434-411

คำอธิบายชั้นเรียน

การอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยทั้งระดับจุลภาคและมหภาค