434-411

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยทั้งระดับจุลภาคและมหภาค