งานโสตทัศนศึกษา

ภาคภูมิ ทรัพย์อร่าม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมงานโสตทัศนศึกษา