เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการความหมายและขอบเขตของความคิดสร้างสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ เพื่อใช้งานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย