การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรียนรู้ในด้านจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเขียนโครงสร้างของระบบสารสนเทศได้