เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สุธาทิพย์ ส่งเสริม

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรียนรู้ในด้านจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเขียนโครงสร้างของระบบสารสนเทศได้