การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ

สุธาทิพย์ ส่งเสริม

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรียนรู้ในด้านจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเขียนโครงสร้างของระบบสารสนเทศได้