เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6101312 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อังคาร-เช้า)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น อันดับและอนุกรม การจัดหมู่

การจัดลำดับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชัน การแก้สมการเวคเตอร์ ความเร็ว ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลัสเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์