home6101312 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อังคาร-เช้า)
personperson_add
6101312 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อังคาร-เช้า)

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6101312 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อังคาร-เช้า)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12191

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น อันดับและอนุกรม การจัดหมู่

การจัดลำดับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชัน การแก้สมการเวคเตอร์ ความเร็ว ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลัสเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)