home6101312 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อังคาร-เช้า)
person
6101312 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อังคาร-เช้า)

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
6101312 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อังคาร-เช้า)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12191

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและฝึกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น อันดับและอนุกรม การจัดหมู่

การจัดลำดับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชัน การแก้สมการเวคเตอร์ ความเร็ว ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลัสเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)